Kľúčoví partneri rokovali o vydaní Národnej správy HBSC 2017/2018, ktorej príprava je vplnom prúde

Najazdili sme skoro 10 000 km, navštívili viac ako 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska a oslovili skoro 10 000 školákov, pričom u skoro 1000 sme merali i zloženie tela a telesnú zdatnosť. Tieto údaje sú spracované a aktuálne pripravujeme sprievodné texty pre Národnú správu, ktorú by sme chceli odbornej i laickej verejnosti predstaviť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a pod záštitou kancelárie Svetovej Zdravotníckej Organizácie v Bratislave už v  máji 2019.

Advertisements

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa už po tretí krát zapojí do zberu údajov v rámci HBSC štúdie (Health Behavior in School Aged Children).

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa už po tretí krát zapojí do zberu údajov v rámci HBSC štúdie  (Health Behavior in School Aged Children).

Ide o medzinárodnú štúdiu, ktorej cieľom je získať informácie o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Štúdia sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov. Získané údaje umožňujú porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Poznatky zo štúdie sú využiteľné pri tvorbe a hodnotení politík a stratégií zameraných na podporu zdravého vývinu detí a mládeže.

Zber údajov na Slovensku bude prebiehať od apríla do júna 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách v 8 regiónoch (asi 10 000 žiakov). Koordináciu na Slovensku zastrešuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnermi. Dňa 22.3.2018  tím HBSC predstavil štúdiu na MŠ SR  a  v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky zorganizoval školenie administrátorov pre zber údajov na školách v Bratislavskom kraji.

Viac informácií tu.

skolenie_BA_UK

Tím HBSC navštívil štátneho tajomníka ministerstva školstva dr. Petra Krajňáka a jeho kolegyne z Teach for Slovakia Luciu Kažimírovú a Máriu Prekop

Tím HBSC navštívil štátneho tajomníka Ministerstva školstva dr. Petra Krajňáka a jeho kolegyne z Teach for Slovakia Luciu Kažimírovú a Máriu Prekop.

Prebehla veľmi inšpirujúca diskusia o potenciáli výskumu HBSC pre rôzne zainteresované strany vrátane tvorcov politík, frontlinerov, učiteľov, rodičov a detí. Okrem toho sa hovorilo o výhodách multiinštitucionálnej spolupráce. V neposlednom rade bol hlavnou riešiteľkou tímu, prof. Andreou Madarasovou Geckovou, predstavený príspevok našich kolegov z oddelení telesnej výchovy v Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici, ktorí sa k nám pridajú k realiyácii výskumu HBSC meraním antropometrických parametrov a fitness.

Viac informácií z stretnutia tu.

HBSC Krajnak