Vzorka

Predpokladaná veľkosť vzorky bude 10 000 respondentov (650 tried  5. až 9. ročníka, na 130 školách v 8 regiónoch SR). Týmto spôsobom získame reprezentatívnu vzorku 11-, 13- a 15-ročných v požadovanom rozsahu pre medzinárodné  porovnanie.

Aktuálne informácie o príslušnej populácii školákov boli získané z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI). Vzorka bude vytvorená v súlade so štruktúrou vzdelávacieho systému na Slovensku a bude stratifikovaná podľa regiónu a typu školy (ZŠ a osemročné gymnázium) tak, aby umožnila získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu v danej krajine. Primárnou jednotkou náhodného výberu bude škola. Náhodný výber škôl bude zohľadňovať veľkosť školy.

Protokol štúdie vyžaduje pokryť pri výbere vzorky 95% populácie daného veku. Na základe predchádzajúcich výskumov, ale i pilotnej štúdie je možné očakávať, že 10% populácie daného veku je v nižšom ročníku a 20% populácie vo vyššom ročníku ako väčšina populácie daného veku, teda v piatom, siedmom a deviatom ročníku. Z tohto dôvodu budú údaje zbierané vo všetkých ročníkoch druhého stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) a ekvivalentných ročníkoch osemročných gymnázií (prima až kvinta).

Advertisements