Vzorka

Výskumná vzorka bude vytvorená v súlade s medzinárodným protokolom štúdie HBSC tak, aby odzrkadľovala vzdelávací systém na Slovensku. Vzorka bude stratifikovaná podľa regiónu a typu školy (základná škola, osemročné gymnázium). Budú v nej zastúpené školy s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj školy v spádových oblastiach rómskych osád. Cieľom je získať údaje o 11-, 13 a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu na Slovenku.

Zo zoznamu všetkých základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií, ktorý poskytlo Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI), bolo náhodným výberom uskutočneným v HBSC Data Management Centre (Bergen, Nórsko) vybraných 193 škôl z dôvodu potreby nadhodnotenia veľkosti vzorky. Tieto školy budú telefonicky kontaktované a požiadané o súhlas zúčastniť sa na medzinárodnej štúdii HBSC.

Advertisement