Spolupráca s inštitúciami

Kancelária WHO na Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva Bratislava a regionálny úrad Košice

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho školstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Sekcia umenia a štátneho jazyka

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Detská organizácia FÉNIX, o.z.

ZIPCeM – Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu

Katolícka Univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav pôrodnej asistencie

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

 

 

 

Advertisement