Riešiteľský kolektív

Národný koordinátor: Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.1
andrea.geckova@upjs.sk, +421 55 234 3395

Koordinátor pre kontakt so školami: Mgr. Jana Holubčíková, PhD.1

Koordinátor pre metodológiu: Mgr. Jana Holubčíková, PhD.1

Koordinátor pre žiacky dotazník, logistiku: Mgr. Jana Holubčíková, PhD.1

Koordinátor pre školský dotazník: Mgr. Zuzana Boberová, PhD.2

Koordinátor pre IT aplikáciu: Mgr. Peter Kolarčik, PhD.1, Mgr. Jana Holubčíková, PhD.1 

Koordinátor pre zber fitness údajov: Mgr. Jaroslava Kopčáková1, Mgr. Peter Bakalár PhD.3

Koordinátor pre región VÝCHOD: Mgr. Daniela Husárová PhD.1

Koordinátor pre región STRED: Mgr. Jaroslava Macková 1

Koordinátor pre región ZÁPAD: Mgr. Jana Holubčíková, PhD.1

Nominant za Úrad verejného zdravotníctva SR: PhDr. Viktória Jakubková11

Riešiteľský tím:
Doc. Martina Bašková, PhD.5
Mgr. Peter Bakalár, PhD.3
Ing. Lucia Bosáková, PhD.1
Ing. Iveta Cimboláková, PhD.3
Mgr. Radoslava Cifríková5
Mgr. Eva Čepová1
Mgr. Dana Dračková, PhD.3
Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková, PhD.1
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.7
Mgr. Daniela Husárová, PhD.1
MUDr. Jana Kollárová6
MUDr. Michaela Kostičová, PhD.9
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.3
PaedDr. Petra Lajčiaková10
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.8
Mgr. Michaela Mrázová1
PaedDr. Jana Potočníková, PhD.3
PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.8
Mgr. Laura Urbanová1
Mgr. Aurel Zelko, PhD.3

Administratívno-finančný manažment: Ing. Ivana Borysová1, Ing. Jarmila Frištiková1

Pracoviská

1Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice

2Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

3Ústav telesnej výchovy a športu  UPJŠ v Košiciach

4Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

5Ústav pôrodnej asistencie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

6Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

7Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre

8Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

9Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

10Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

11Úrad verejného zdravotníctva SR

Advertisement