Riešiteľský kolektív

Národný koordinátor: Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.1
andrea.geckova@upjs.sk, +421 55 234 3395

Koordinátor pre kontakt so školami: Bc. Emília Gajdošova

Koordinátor pre zber fitness údajov: Mgr. Peter Bakalár PhD.6

Koordinátor pre asistovaný zber údajov: Mgr. Tatiana Dubayová, PhD9

Nominant za Úrad verejného zdravotníctva SR: Doc. Mgr. Róbert Ochaba, PhD, MPH7

Riešiteľský tím:

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD1
Mgr. Daniela Husárová, PhD1
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD1
Ing. Lucia Bosáková, PhD1
Mgr. Simona Horaničová1
Mgr. Peter Kolarčik, PhD1
Mgr. Zuzana Boberová, PhD2
Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD3
Doc. Martina Bašková, PhD4
MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH5
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD5
PhDr. Eva Dobiášová, PhD5
Mgr. Peter Bakalár, PhD6
Doc. Mgr. Róbert Ochaba, PhD, MPH7
MUDr. Jana Kollárová7
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD8
Mgr. Patrícia Mirdalíková, PhD9
Mgr. Tatiana Dubayová, PhD9


[1] Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
[2] Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
[3] Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
[4]  Ústav pôrodnej asistencie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
[5]  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
[6]  Katedra športovej edukológie a humanistiky, Fakulta športu Prešovskej Univerzity v Prešove
[7] Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky 
[8] Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
[9] Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Advertisement