Popis štúdie

Štúdia je súčasťou medzinárodného projektu HBSC (Health Behavior in School-aged children study), ktorý sa na Slovensku realizuje každé štyri roky. Hlavným cieľom tejto štúdie je preskúmať a porozumieť špecifikám dospievania dnešnej generácie školákov, a to najmä v oblasti školy, aktívneho životného štýlu či používania digitálnych technológií. Chceme teda zistiť, ako súčasná škola napĺňa vzdelávacie potreby školákov, ako sa u nich formuje životný štýl, spánkové návyky či pohybová aktivita. Taktiež chceme lepšie porozumieť vzťahu dnešnej generácie k využívaniu nových technológií. Konzultácie s dospievajúcimi sú pre nás dôležitým nástrojom na vypočutie ich hlasu (názoru) a porozumenie ich perspektívy, čo nám umožní posunúť poznanie v tejto oblasti a lepšie zacieliť nielen výskum, ale aj prácu s touto generáciou.

Cieľ štúdie:

Našim cieľom je lepšie porozumieť formujúcim vplyvom tejto generácie v oblasti vzdelávania, osvojovania si aktívneho životného štýlu a využívania online nástrojov a priestoru v ich každodennom živote.

Dizajn štúdie:

Konzultácie s dospievajúcimi budú realizované formou anonymizovaných synchrónnych fokusových skupín v online priestore.

Vzorka

Do štúdie budú zapojení študenti prvých ročníkov stredných škôl.

Popis štúdie

Výskumná štúdia bude prebiehať formou online konzultácií. Oslovení budú iba dospievajúci, ktorých rodičia udelili súhlas s účasťou na konzultácii. Tých dospievajúcich, ktorí dostanú informáciu  o štúdii a budú súhlasiť, požiadame  o vyplnenie krátkeho online dotazníka a zaradíme ich na zoznam účastníkov konzultácii, z ktorého budeme vyberať účastníkov online konzultácií. Svoj súhlas s účasťou na konzultácii budú môcť kedykoľvek odvolať. Dotazník bude mapovať základné demografické údaje (vek, pohlavie, veľkosť sídla, typ školy, spokojnosť so školou, postoj k vzdelávaniu, frekvenciu fyzickej aktivity, účasť na organizovaných voľnočasových aktivitách, nadmerné využívanie internetu) pričom využijeme štandardné položky z predchádzajúcej HBSC štúdie. Online konzultácie budú prebiehať v určený čas v aplikácii ZOOM za prítomnosti skúsených odborníkov, ktorí budú štruktúrovať a facilitovať diskusiu a záznam z konzultácie bude prepísaný pre ďalšie analýzy. Prepis záznamu z diskusie bude anonymizovaný, vynechané budú všetky častí, ktoré by potencionálne mohli viesť k identifikácii účastníkov (napr. ak diskutujúci označí konkrétnu školu, alebo osobu). Všetky  údaje poskytnuté účastníkmi výskumu budú anonymizované a budú podliehať príslušným nariadeniam o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane osobných fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Výpovede účastníkov výskumu budú použité iba na účely výskumu a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Zabezpečenie ochrany údajov:

Všetky získané údaje týkajúce sa respondentov budú anonymné a budú využité len pre účely štúdie. Anonymita údajov v online dotazníkovej časti štúdie bude zabezpečená pomocou zakúpeného softwaru umožňujúceho vytváranie dotazníkov, ich elektronické vypĺňanie a následný manažment. Záznam z online diskusie bude prepísaný pre ďalšie analýzy so zachovaním anonymity účastníkov. Vynechané budú tie časti, ktoré by potencionálne mohli viesť k identifikácii študentov. Informovaný súhlas bude súčasťou online komunikácie a nebude obsahovať identifikačné údaje o rodičoch či študentoch. Bez aktívneho súhlasu nebude možné poskytnúť kontakt na dieťa, ani link potrebný k účasti na štúdii. Všetky analýzy údajov budú vykonávané len na anonymizovaných dátach bez identifikačných údajov.

Advertisement