Popis štúdie

Slovensko je zapojené do medzinárodnej štúdie HBSC už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022. Protokol medzinárodnej štúdie pripravuje tím špičkových odborníkov z účastníckych krajín, ale každá krajina má právo adaptovať si voliteľné časti pre svoje potreby.

Cieľ štúdie

Identifikovať kľúčové  indikátory a priority výskumu zdravia a so zdravím súvisiaceho správania školákov v ich sociálnom kontexte.

Vzorka

Cieľom je získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu v danej krajine. Primárnou jednotkou býva školská trieda, ale môže ňou byť aj škola alebo jedinec. Údaje budú zbierané vo všetkých ročníkoch druhého stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) a ekvivalentných ročníkoch osemročných gymnázií (prima až kvinta). V každej krajine je potrebné zozbierať približne 1500 respondentov v každej vekovej kategórii.

Dizajn a procedúra

Štúdia je prierezová, svojím dizajnom umožňuje vytvárať harmonizované dátové súbory, ktoré umožňujú porovnávanie medzi krajinami, ale i sledovanie trendov v rámci krajiny. Údaje budú zbierané formou anonymného elektronického dotazníka administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Časť respondentov (cca 10%) bude pozvaná i na zber antropometrických údajov (telesná hmotnosť a výška, zloženie tela) a údajov o funkčnej zdatnosti (vytrvalostný člnkový beh), ktorý bude realizovaný v primeraných priestoroch školy školenými administrátormi pod dohľadom príslušných odborníkov – členov tímu. Prepojenie údajov bude zabezpečené prostredníctvom unikátnych kódov bez nutnosti pracovať s osobnými identifikačnými údajmi. Zástupcovia vedenia škôl budú požiadaní o vyplnenie elektronického školského dotazníka. Účasť bude dobrovoľná.

Zabezpečenie ochrany údajov

Všetky  údaje poskytnuté účastníkmi výskumu budú anonymizované a budú podliehať príslušným nariadeniam o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane osobných fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Výpovede účastníkov výskumu budú použité iba na účely výskumu a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Advertisement