Popis štúdie

Slovensko je zapojené do medzinárodnej štúdie HBSC už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022. Protokol medzinárodnej štúdie pripravuje tím špičkových odborníkov z účastníckych krajín, ale každá krajina má právo adaptovať si voliteľné časti pre svoje potreby. S úmyslom priniesť údaje, ktorých využívanie pomôže podporiť zdravý vývin školákov pozývame k príprave národného protokolu štúdie HBSC 2021/2022 zástupcov rodičov, učiteľov, odborníkov z praxe, exekutívy a legislatívy ako aj akademickej sféry, aby nám pomohli identifikovať kľúčové témy, kľúčové indikátory a priority výskumu zdravého vývinu školákov.

Cieľ štúdie

Identifikovať kľúčové  indikátory a priority výskumu zdravia a so zdravím súvisiaceho správania školákov v ich sociálnom kontexte.

Vzorka

Do prípravy protokolu plánujeme zapojiť široké spektrum zainteresovaných osôb  ako sú rodičia, učitelia, odborníci z praxe a akademickej sféry, ale tiež z exekutívy a legislatívy. Na príprave chceme spolupracovať s odborníkmi, ktorí prichádzajú do kontaktu so školákmi vo veku 11 až 15 rokov, pracujú s nimi, podieľajú sa na formovaní tejto generácie a majú skúsenosti z každodennej praxe, aký druh informácií, aby sme porozumeli potrebám dospievajúcich. Zameriame sa tiež na kľúčové inštitúcie, ktorých práca vyžaduje aktuálne, kvalitné informácie vedúce k poznaniu tejto generácie a požiadame ich o nomináciu expertov.  Minimálna veľkosť vzorky je 60 stakeholderov, pričom ich nábor bude pokračovať až do nasýtenia tém.

Postup

Pre zapojenie zainteresovaných osôb využijeme ako metodiku riadenú online diskusiu o dĺžke cca 45 minút. Vytvoríme zoznam respondentov a požiadame ich o spoluprácu. Pre každú tému určíme moderátorov, ktorí budú moderovať diskusiu odborníkov. Vytvoríme platformu pre online diskusiu zúčastnených odborníkov a ohraničíme obdobie, počas ktorého bude možné pridávať komentáre a diskutovať o nich. Účastníkom diskusie zašleme zašleme informovaný súhlas, podklady, inštrukcie k účasti na konzultácii (dátum, čas) a link na vyplnenie online dotazníka (cca 15 minút). Diskusie budú nahrávané a záznam z týchto diskusií bude prepísaný pričom budú vypustené časti, ktoré by mohli viesť k identifikácii účastníkov diskusie a potom sprístupnený pre ďalšie analýzy. Všetky podnety získané zo spracovania dotazníka i online konzultácií budú spracované vo forme správy a zaslané účastníkom na pripomienkovanie. Účasť na štúdii (účasť na konzultácii) je dobrovoľná a svoj súhlas s účasťou na štúdii budú môcť účastníci kedykoľvek odvolať (nezúčastniť sa, ohlásiť mailom, telefonicky).

Tématické oblasti a koordinátori:

1. Duševné zdravieDoc. Zuzana Dankulincová, PhD.
2. Fyzické zdravieMUDr. Michaela Kostičová, PhD
3. Voľný čas, pohyb, výživové zvyklostiMgr. Jaroslava Kopčáková, PhD
4. Škola, rovesníciMgr. Zuzana Boberová, PhD
5. Dospievajúci v ohrozeníProf. MUDr. Tibor Baška, PhD
6. Rodina v ohrozeníMgr. Danka Husárová, PhD

Zabezpečenie ochrany údajov

Všetky  údaje poskytnuté účastníkmi výskumu budú anonymizované a budú podliehať príslušným nariadeniam o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane osobných fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Výpovede účastníkov výskumu budú použité iba na účely výskumu a nebudú poskytnuté tretím stranám.