Koordinácia projektu

Koordináciu tejto štúdie na Slovensku zastrešuje Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a realizuje ju v spolupráci s viacerými univerzitami a inštitúciami.

Národný koordinátor:

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta UPJŠ,
Trieda SNP 1, Košice
andrea.geckova@upjs.sk
+421 55 234 3395

Advertisement