Dizajn štúdie

Štúdia je prierezová, svojím dizajnom umožňuje vytvárať harmonizované dátové súbory, ktoré umožňujú porovnávanie medzi krajinami, ale i sledovanie trendov v rámci krajiny.

Údaje budú zbierané formou anonymného elektronického dotazníka, administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Časť respondentov (cca 10%, v Košickom, Bansko-bystrickom a Nitrianskom kraji) bude pozvaná i na zber antropometrických údajov a údajov o fyzickej kondícii, ktorý bude realizovaný v primeraných priestoroch školy, školenými administrátormi, pod dohľadom príslušných odborníkov – členov tímu. Prepojenie údajov bude zabezpečené prostredníctvom unikátnych kódov, bez nutnosti pracovať s osobnými identifikačnými údajmi. Zástupcovia vedenia škôl budú požiadaní o vyplnenie elektronického školského dotazníka.  Účasť bude dobrovoľná.

Zber údajov sa začne v apríli 2018, na 130 náhodne vybraných základných školách (asi 10 000 žiakov).  Údaje budú zbierané formou anonymného elektronického dotazníka, administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Zber údajov by mal trvať približne 6 týždňov. Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať dlhšie ako 1 vyučovaciu hodinu (45 minút).

Advertisements