Dizajn štúdie

Štúdia je prierezová, svojím dizajnom umožňuje vytvárať harmonizované dátové súbory, ktoré umožňujú porovnávanie medzi krajinami, ale i sledovanie trendov v rámci krajiny.

Údaje boli zbierané formou anonymného elektronického dotazníka, administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Časť respondentov (cca 10%, v Košickom, Bansko-bystrickom a Nitrianskom kraji) bola pozvaná i na zber antropometrických údajov a údajov o fyzickej kondícii, ktorý bol realizovaný v primeraných priestoroch školy, školenými administrátormi, pod dohľadom príslušných odborníkov – členov tímu. Prepojenie údajov bolo zabezpečené prostredníctvom unikátnych kódov, bez nutnosti pracovať s osobnými identifikačnými údajmi. Zástupcovia vedenia škôl boli požiadaní o vyplnenie elektronického školského dotazníka.  Účasť bola dobrovoľná. Zber údajov trval približne 6 týždňov. Vyplnenie dotazníka netrvalo dlhšie ako 1 vyučovaciu hodinu (45 minút).

Advertisement