Dizajn štúdie

Štúdia je prierezová, svojím dizajnom umožňuje vytvárať harmonizované dátové súbory, ktoré umožňujú porovnávanie medzi krajinami, ale i sledovanie trendov v rámci krajiny. Údaje budú zbierané formou anonymného elektronického dotazníka administrovaného v školských triedach tímom školených administrátorov. Časť respondentov (cca 10% v Prešovskom kraji) bude pozvaná i na zber antropometrických údajov (telesná hmotnosť a výška, zloženie tela) a údajov o funkčnej zdatnosti (vytrvalostný člnkový beh), ktorý bude realizovaný v primeraných priestoroch školy školenými administrátormi pod dohľadom príslušných odborníkov – členov tímu. Prepojenie údajov bude zabezpečené prostredníctvom unikátnych kódov bez nutnosti pracovať s osobnými identifikačnými údajmi. Zástupcovia vedenia škôl budú požiadaní o vyplnenie elektronického školského dotazníka. Účasť bude dobrovoľná.

Advertisement